29, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

రేపుమా పనకుండ రామా

రేపుమా పనకుండ రామా నీస్మరణ 
    ప్రియమార చేసెద నేడు


ఉన్నపాటున మృత్యువాలింగనము చేయు
    చున్నపుడు నీస్మరణ మెట్లు


కఫవాతపిత్తములు చనువేళ కంఠమున్
   క్రమ్మగా నీస్మ‌రణ మెట్లు


పోగాలమున దేహబాధ లధికంబైన 
    పొంగుచు నీస్మ‌రణ మెట్లు


చనువేళ చిత్తచాంచల్యంబు గలుగుచో 
    చక్కగా నీస్మ‌రణ మెట్లు


నిదురలో ప్రాణముల్ నిష్క్రమించెడు నెడల 
    నిండార నీస్మ‌రణ మెట్లు


స్పృహలేని స్థితిలోన ప్రాణముల్ దేహంబు 
    విడుచుచో నీస్మరణ మెట్లు