29, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

దశరథసుతుడగు శ్రీరామునిగా

దశరథసుతుడగు శ్రీరామునిగా ధరపై శ్రీహరి ప్రభవించె

విరించి మొఱవిని పులస్త్యు మనుమని దురాగతమ్ముల నరికట్ట

బ్రహ్మవరంబుల బరితెగియించిన రావణు విజృంభణ మాప

యజ్ఞరక్షకుడు మునిపుంగవుల యజ్ఞయాగములు కాపాడ

మునిశాపంబున తనవాడే దైత్యునిగా నుండుట గమనించి

అనరణ్యుడు రావణున కొసంగిన ఘనశాపమును పండింప

తన పాదంబుల స్పర్శను గోరెడు మునిసతి తపమును పండింప

తన రాకకునై యెదురుచూచెడు ముని శ్రమణికపై దయగలిగి

హనుమగ శివుడు ధరపై.వెలసి తనకై వేచుట గమనించి

భవతారకమగు సులభమంత్రమును భక్తకోటి కీయగ నెంచి


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.