1, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

దొరకెను పరమమంగళనామం

దొరకెను పరమమంగళనామం దొరకెను మనకు రామనామం
 
సలలితమగు యీ స్వామినామం సజ్జనరంజక స్వామినామం
పలుకండందరు స్వామినామం పవలును రేలును స్వామినామం
సంపత్కరమగు స్వామినామం సర్వోన్నతమగు స్వామినామం
కొలిచేవారికి స్వామినామం కొంగుబంగరే స్వామినామం
శక్తినొసంగే స్వామినామం భుక్తినొసంగే స్వామినామం
రక్తిని గొలిపే స్వామినామం ముక్తినొసంగే స్వామినామం
భక్తజనప్రియ స్వామినామం ప్రాణాధారము స్వామినామం
భూరిసుఖదమగు స్వామినామం తారకమంత్రం స్వామినామం
మదిలో నుంచుడు స్వామినామం నిదురను విడువక స్వామినామం
సర్వోన్నతమగు స్వామినామం సర్వార్ధదమగు స్వామినామం
పతితపావనము స్వామినామం పరమార్ధదమగు స్వామినామం
సీతారామ స్వామినామం చిన్మయుడగు మన స్వామినామం

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.