2, నవంబర్ 2022, బుధవారం

కలగంటి నయ్యా నేను కలగంటి నయ్యా నిన్నే

కలగంటి నయ్యా నేను కలగంటి నయ్యా నిన్నే
కలలోన నీవు నాతో‌ కబురులాడగ గంటి 

బిరుదులు కలిగినవాడ బింకము కలిగినవాడ
పరమసుకుమారుడ సరసిజ నయనుడ
కరుణతొ నాతోడ కమ్మగ పలుకువాడ 
చిఱుచిఱు నగవులవాడ సీతాహృదయేశుడ

ఏళ్ళాయె పూళ్ళాయె నేమైతి విన్నినాళ్ళు
కళ్ళు కాయలుకాచె కలనైన కనరావు
భళ్ళున ఘడియలోన తెల్లవారు ననగ
చల్లగ నిచ్చితి వొక్క స్వప్నదర్శనంబును

కనిపించితే నిన్ను కడిగివేయుదమని
యనుకొంటినే నిన్ను కనుచు మురిసితిని
మనసులో తాపమే మటుమాయ మొనరించి
కనుల నవ్వుచు నీవు కనుమరుగైనావు
 
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.