11, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

హరి హరి హరి హరి యందుమయా

హరి హరి హరి హరి యందుమయా శ్రీ
హరికీర్తనలే విందుమయా

హరిక్షేత్రంబుల నుందుమయా శ్రీ
హరిభక్తులతో నుందుమయా
హరిదీక్షలతో నుందుమయా శ్రీ
హరిభక్తులమై యుందుమయా

హరిమార్గంబున నుందుమయా శ్రీ
హరినెల్లడల కందుమయా
హరిచరితములే విందుమయా శ్రీ
హరినామములే విందుమయా
 
హరియే రాముం డందుమయా శ్రీ
హరియే కృష్ణుం డందుమయా
హరి మావాడని యందుమయా శ్రీ
హరి తోడిదె బ్రతు కందుమయా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.