7, నవంబర్ 2022, సోమవారం

కనులార నిను నేను కాంచుటయే భాగ్యము

కనులార నిను నేను కాంచుటయే భాగ్యము
మనసార నిను నేను వినుతించుటె భాగ్యము

పరాత్పర నీనామము పలుకుటయే భాగ్యము
హరి నీదు సేవ నాకబ్బుటయే భాగ్యము
పరమపురుష నీకీర్తిని పాడుటయే భాగ్యము
నరవర శ్రీరామచంద్ర నాభాగ్యమె భాగ్యము

తరచు నీక్ష్తేత్రంబుల తిరుగుటయే భాగ్యము
హరి నీకు బంటునై యమరుటయే భాగ్యము
మరువక నీభక్తులతో మసలుటయే భాగ్యము
పరమాత్మ రామచంద్ర భాగ్య మిదే భాగ్యము

హరి నిన్ను తలచి మేనుమరచుటయే భాగ్యము
హరి నిన్ను చేరుకొన నాశించుటె భాగ్యము
హరి నీదు పాదరేణు వైయుండుట భాగ్యము
నిరంజన రామ యిదే నిరుపమాన భాగ్యము


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.