16, నవంబర్ 2022, బుధవారం

శ్రీరామ యనరా

శ్రీరామ యనరా శ్రీరామ యనరా 

     శ్రీరాము డీయనన్నది లేదురా


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు నానందము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు నారోగ్యము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు నైశ్వర్యము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చురా విజయము


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు పరివారము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు రాజ్యమ్ములు

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు భోగమ్ములు

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చురా పూజ్యత


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు సత్కీర్తిని

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు సర్వస్వము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు నాయుష్యము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు నపవర్గము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.