12, నవంబర్ 2022, శనివారం

ఇంతకన్న మంచిమందీ యిలలో లేదండీ

ఇంతకన్న మంచిమందీ యిలలో లేదండీ

చింతించక యెంతోకొంత యిచ్చి కొనండీ


చేదుమందు కాదండీ చెప్పరాని తీపండీ

వేదనలు తొలగించే పెద్దమందండీ

పేదలనీ ధనికులనీ వివక్షేమీ లేదండీ

ఆదుకొనే యీమందు అందరిదండీ


మీరు డబ్బులిస్తే మందు మేమివ్వ లేమండీ

గోరంతైనా డబ్బుతొ కొనలేరండీ

కూరిమి మీదగ్గరుంటే కొంచెమిస్తే చాలండీ

కోరుకున్నంత మందు కొంచుపొండీ


ఈమందును తిన్నారో యికమీద పుట్టరండీ

ఏమందూ యీహామీ నీయలేదండీ

ఈమందే మంచిమందు ఇదే నాల్కనుంచండీ

రామనామమనే మందు రవ్వంతైనాకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.