30, నవంబర్ 2022, బుధవారం

రాముని పొగడెడు చోటునుండి రవ్వంతదూరము జరుగకుము

రాముడు చులకన యగు చోట రవ్వంతసేపును నిలువకుము
రాముని పొగడెడు చోటునుండి రవ్వంతదూరము జరుగకుము

రాముని కాదని రావణు పొగడెడు రాకాసులతో దూరము నెఱపుము
రాముని తప్పులు వెదకుచు పలికెడు పాపాత్ములతో స్నేహము విడువుము
రాముడు లేనే లేడని పలికే రాలుగాయిలకు దూరము నిలువుము
రాముని కన్యుల నెంచుచు పలికే పామరజనులను చేరక యుండుము

ఎవరికి రాముడు నారాయణుడో భువిని వాడెపో సజ్జనుడు
ఎవరికి రాముడు ప్రాణాధికుడో భువిని వాడెపో యుత్తముడు
ఎవరికి రాముడు పతియును గతియో భవిని వాడెపో భక్తుండు
ఎవరికి రాముడు తనవా డగునో భువిని వాడెపో నీవాడు