30, నవంబర్ 2022, బుధవారం

రాముని పొగడెడు చోటునుండి రవ్వంతదూరము జరుగకుము

రాముడు చులకన యగు చోట రవ్వంతసేపును నిలువకుము
రాముని పొగడెడు చోటునుండి రవ్వంతదూరము జరుగకుము

రాముని కాదని రావణు పొగడెడు రాకాసులతో దూరము నెఱపుము
రాముని తప్పులు వెదకుచు పలికెడు పాపాత్ములతో స్నేహము విడువుము
రాముడు లేనే లేడని పలికే రాలుగాయిలకు దూరము నిలువుము
రాముని కన్యుల నెంచుచు పలికే పామరజనులను చేరక యుండుము

ఎవరికి రాముడు నారాయణుడో భువిని వాడెపో సజ్జనుడు
ఎవరికి రాముడు ప్రాణాధికుడో భువిని వాడెపో యుత్తముడు
ఎవరికి రాముడు పతియును గతియో భవిని వాడెపో భక్తుండు
ఎవరికి రాముడు తనవా డగునో భువిని వాడెపో నీవాడు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.