4, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

ఆరాముడు హరియని యనుకొనలేదా

ఆరాముడు హరియని యనుకొనలేదా
ఈరోజే తెలిసినది యెంతో సంతోషం

సీత నపహరించుట చిన్నతప్పు కాదు
ఆతడే హరియైతే నంతే నేమో
కోతినే పంపె వాడు సీత వద్దకు
కోతి కాదులే వాడు జాతవేదుడు

రాకాసులకు ముప్పు రాముడు హరియైన
రాకాసులకే‌ కాదు రావణునకును
నీకాంతా మోహమే నీకు ముప్పాయెను
శ్రీకాంతుడే నన్ను చెనకవచ్చెను
 
అహరి విరోధి కదా ఆనందమేల
అహరి నను జంపుచో‌ నపవర్గమే
ఊహింపరాదు నీ యోటమి పై ప్రీతి
దేహిని మోక్షముపై దృష్టి నిలిపితి


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.