7, నవంబర్ 2022, సోమవారం

వేళాయె సభకు


వేళాయె సభకు రామవిభుడు వెడలుటకు

బాలికలార త్వరపడరే మీరు


హరి కలదరె మంచి యంగరాగములను

హరికి తొడగరె స్వర్ణాభరణములను

హరి తల నుంచరే అనర్ఘరత్నమకుటము

హరి కందించరే ఆరాజదండము


మేదిని నేలినట్టి పాదులకను దెచ్చి

మోదముతో హరికి మ్రొక్కుచు దొడగరె

వేదమయున కనుమోదముగ మంగళ

వాదనలు వీణియల పలికించ రమ్మా


హరి కెదురుగ రారె యది మంచిశకునము

హరి వెంట నడువరె యనతిదూరము

హరి దారిలో మీరు విరులను జల్లరే

హరిణేక్షణలార త్వరపడరమ్మా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.