27, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

మా కేమీయడు రాముడు

మా కేమీయడు రాముడు మహనీయగుణధాముడు

మణులు మాణిక్యాలు వజ్ర వైఢూర్యాలు మాకీయడే రాముడు

నౌకర్లు చాకర్లు కోలాహలంబుగ మాకీయడే రాముడు

లోకోత్తమములైన భోగాలు భాగ్యాలు మాకీయడే రాముడు

లోకసన్నుత మైన విద్యావివేకాలు మాకీయడే రాముడు

ప్రాకారములు గల భవనాలు పురములును మాకీయడే రాముడు

చేకొని రాజ్యాలనేలు సామర్ధ్యంబు మాకీయడే రాముడు

మాకేల నివియనుచుమ మోక్షమే యిమ్మంటె మాకీయడే రాముడు