5, నవంబర్ 2022, శనివారం

తనువు చినచెఱసాల ధర పెద్దచెఱసాల

తనువు చినచెఱసాల ధర పెద్దచెఱసాల

కనుగొన నిజమింతే కాదటయ్యా


కొంద రీచెఱలపై కూరిమితో నుందురు

కొంద రివి యహిత మనుకొను చుందురు

ఎందరివి దాటపో నెంచెదరు చెప్పుమా

వందితాఖిలమునిబృంద రాఘవా


మునుకొని నీనామమును నూతగా గొని

మనుజుడీ చెఱలు రెండును దాటును

వనజాక్ష జానకీవల్లభా రఘురామ

తనకు వేఱొక దారి యన నున్నదా


చెఱసాల కాని దీసృష్టిలో నున్నదా

హరి సన్నిధాన మొక టనునది గాక

మరి హరేరామ యను మంత్రమే కాక

చెఱలువిడు సాధనము జీవికి కలదా