16, నవంబర్ 2022, బుధవారం

రామనామము పలుకనీ

రామనామము పలుకనీ ప్రతిచోట ప్రతినోట

రామభజనలు సాగనీ ప్రతియింట ప్రతిపూట


జయజయ శ్రీరామ జగదభిరామ యని

జయజయ రఘురామ జానకిరామ యని

జయజయ రమణీయశాంతవిగ్రహ యని

జయజయ మమ్మేలు స్వామి రామా యని


జయజయ శ్రీరామ జననుతచరిత యని

జయజయ విశ్వేశ సాకేతరామ యని

జయజయ జగదేక సత్యవిక్రమ యని

జయజయ మారామచంద్ర మహాత్మ యని


జయజయ శ్రీరామ జయజయ దేవ యని

జయజయ సర్వేశ జయజయ రామ యని

జయజయ లోకేశ జయము.శ్రీహరి యని

జయజయ పరమాత్మ సదానందా యనికామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.