8, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

శ్రీరామనామమే శ్రీరామనామమే

శ్రీరామనామమే శ్రీరామనామమే

ఆరాటములు తీర్చు నట్టిసాధనము


కడుదుష్టు డైనట్టి కలితోడ పోరాడి

బడలుచుండిన యట్టి వారి కెల్లరకు


కామాదివైరివర్గము తోడ నిక పోరగా

లేమని భయపడు భూమిజనుల కెల్ల


తాపత్రయంబుతో తహతహలాడుచును

యోపక దుఃఖించుచున్న వారల కెల్ల


ప్రారబ్ధవశమున వ్యాధులాధులు వచ్చి

ఆరళ్ళుపెట్టగా నరచు వారల కెల్ల


మాయ తెఱలను చించు మంచిమార్గంబును

రోయుచు బహుడస్సి రోజువారల కెల్ల


భవచక్రమున చిక్కుబడి చాల తిరుగుచు

చివికి యాక్రోశించు జీవు లందరకును


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.