17, నవంబర్ 2022, గురువారం

మధురమధురమౌ రామనామం

మధురమధురమౌ రామనామం మదిలో దలచండీ


విధిగా మీరీ రామనామం విడువక చేయండీ

సదమలమగు ఈ రామనామం చక్కగ చేయండీ

బుధజనహితమౌ రామనామం పొంగుచు చేయండీ

నిధులకునిధియౌ రామనామం నిక్కుచు చేయండీ

మేలొనరించే రామనామం మీరు మరువకండీ

కాలాతీతము రామనామం చాలు మాకనండీ

ప్రొణాధికమీ రామనామం వదలబో మనండీ

బ్రహ్మానందం రామనామం వదలబో మనండీ

ప్రణవం తానే రామనామం వదలబో మనండీ

కథలను నిండిన రామనామం ఘనముగ చాటండీ

విధిశంకరనుత రామనామం విరివిగ చాటండీ

అందరు మెచ్చగ రామనామం అవనిని చాటండీ

భవహరమని ఈ రామనామం.ప్రజలకు చాటండీ