14, నవంబర్ 2022, సోమవారం

రఘువర తప్పెంచకు

పరమపురుష శ్రీహరి పురుషోత్తమ

కరుణాకర రఘువర తప్పెంచకు


నమ్మిన వారల నమ్మకములను

వమ్ముచేయవని యిమ్మహి పెద్దలు

నమ్మబలికి రని నమ్మితిరా నిను

నమ్ముట తప్పా కిమ్మనవేరా


వింటినిలే నీబిరుదము లెన్నో

వింటి నీకథలు వింతలువింతలు

వింటిని నీభక్తవీరుల కథలును

అంటి నమ్మితినని అదినా తప్పా


తప్పా తనువుల దాల్చుట యనునది

తప్పా ననుమాయ గప్పుట యననది

తప్పా నిన్నే తలచుట రామా

తప్పా నీకై తహతహ లాడుటకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.