21, నవంబర్ 2022, సోమవారం

రామపాదములను విడువరాదే బుధ్ధీ

రామపాదములను విడువరాదే బుధ్ధీ శ్రీ

రామున కన్యమును తలపరాదే బుధ్ధీ


పతితపావనుడు వాడు భగవంతుడే బుధ్ధీ

వ్రతముగా సేవింపు మతని పాదాబ్జములు


భూమిజనుల సేవించుచు చెడిపోకే బుధ్ధీ

పామరులను సేవించుట యన పాపమే కద


శివుడు బ్రహ్మేంద్రాదులు పొగడు చిన్మయు బుధ్ధీ

సవినయముగ సేవించవలె చక్కగ నీవు


హనుమదాదుల సేవలందు హరినే బుధ్ధీ

క్షణము విడువక సేవింపవలె చక్కగ నీవు


ఇంతకన్న హితములేదే యిలలో బుధ్ధీ

చెంతనున్న నారాయణుని సేవించవలె


భవతారకము రామపాదద్వయమే బుధ్ధీ

భవబంధకరము లన్యవస్తువులు మనకు