23, నవంబర్ 2022, బుధవారం

నీలమేఘశ్యాముని నీవెఱుగవా

బాలేందుశేఖరుడు పొగడునట్టి రాముని

నీలమేఘశ్యాముని నీవెఱుగవా


రాము డేలిన గడ్డఫై ప్రభవించియును నీవు

రామునే యెఱుగనన రాదు కదరా

రాముని దేవుడని ప్రతివాడును పొగడునే

రామునే తెలియకుండ రాదు కదరా


మాయదారి గురువుల మాటలు నమ్మితివా

మాయదారి చదువుల మైకమబ్బెనా

మాయదారి కుమతముల మత్తులోన పడితివా

మాయనుదాటించు హరి మాట నెఱుగవు


ఇకనైకను కళ్ళుతెఱచి యెఱిగికొనుము రాముని

ప్రకటించుము సద్భక్తిని బాగుపడెదవు

సకలేశ్వరుని హరిని శరణము వేడకయే

ఒక జీవుడు తరియించుట యుండదయ్యాకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.