12, నవంబర్ 2022, శనివారం

తప్పు లెన్నవద్దు రామా

తప్పు లెన్నవద్దు రామా మాతప్పు లెన్నవచ్చిన నవి కుప్పలు తెప్పలు సుమా

భలేవాడివయ్య రామా నీ వేవేవే పాతలెక్కలు బయటకు తీసే వేల
కాలాంబుదశ్యామ రామా యేకాలములో జరిగినవో కానీ ఆతప్పులనగ

నిర్మలుడవు నీవు రామా దుర్మార్గులము మావిదుష్కర్మ లిన్ని యన్ని కావు
కర్మలు విడనాడ రామా మాయజ్ఞానము సామాన్యము కాదుకదా సార్వభౌమ

నీవు కోపపడకు రామా మాజీవులము దుర్బలులము నిజముగానె యల్పులము
నీవు తలచుకొన్న రామా ఆఠావులన్ని చింపివేసి నిందలన్ని బాపగలవు

భవజలధి నీద రామా మాసత్తువెంత చెప్పవయ్య వదలక రక్షించవలయు
ఎవరింక దిక్కు రామా మాతప్పులెన్నకుండ నీ వింకనైన కావవయ్య
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.