11, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

నారాముడంటేను నారాముడనుచును

నారాము డంటేను నారాము డనుచును నవ్వుచు పోట్లాడిరి
గారముచేయుచు శ్రీరాముబుగ్గల గట్టిగ ముద్దులు పెట్టుచును

బంగారుకొండను నవమాసమ్ములు భరియించి కంటిని నేనని కౌసల్య
అంగనామణీ పుత్రకామేష్టి యందిచె నపురూపఫలమని నరపతి
చెంగునగెంతే చిలిపిబాలకుని శ్రీరామచంద్రుని చంకనజేర్చుచు

నానోములపంట నాకొడుకువీడే నన్నెత్తుకోనీవె యనును కౌసల్య
ఈనల్లనయ్య నాకొడుకు కాడా యెత్తుకోనీవమ్మ యనును కైకమ్మ
కానీవె పిలిచితే యెవరిచంకెక్కునొ కనుగొందమిర్వువ మదియిప్పు డని

కంటిని చూడవె నాకంటివెలుగును యింటికి వెలుగును ఈకొడుకు నను పతి
వింటినిబట్టుట నేర్పెద నేనని ఇంటికి వెలుగును చేసెద నని కైక
మింటిమానికెపుటింటికి వెలుగై మెఱిసే రాముని చంకనజేర్చుచు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.