10, నవంబర్ 2022, గురువారం

మాయ సంగతి తెలియుడు జనులార మాయ సంగతి తెలియుడు

మాయ సంగతి తెలియుడు జనులార మాయ సంగతి తెలియుడు
మాయ సంగతి నెఱిగితే తనువులు మనకుండవని తెలియుడు

మాయచే ప్రభవించును తనువిది మాయలోనే పెరుగును
మాయలోనే తిరుగును తనువిది మాయలోనే‌ యొరుగును
మాయలో తాబుట్టి మాయలోనే పెరిగి మాయలోనే తుదకు
మాయమై పోయేది మాయదారి తనువు మనకెందు కంటాను

మాయదారి తనువున కలుగును మాయదారి బుధ్ధులు
మాయదారి బుధ్ధుల కలుగును మాయదారి కర్మలు
మాయదారి కర్మల కలుగును మాయదారి జన్మలు
మాయదారి కర్మలు మాయదారి తనువు మనకెందు కంటాను

మాయ సంగతి తెలిసిన మనుజుడు మాయలో తానుండక
మాయను దాటేందుకు రాముని మానక ప్రార్ధించును
మాయను శ్రీరాముడు దయగొని మాయము చేయగను
మాయాప్రభావమును మాయదారి తనువు మనకుండ దంటాను

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.