16, నవంబర్ 2022, బుధవారం

నరసింహ శ్రీరామ

నరసింహ శ్రీరామ నారాయణాచ్యుత

కరివరదా నను కావవయా


పరమేశ జగదీశ బ్రహ్మాండాధిప

తరణికులోద్భవ ధర్మావతార

ధరణీసుతావర దశముఖవిదార

కరుణించరా నన్ను ఘనశ్యామా


దాసపోషక దైత్యదమన రఘువీర

వాసవాదిసురనుత భాసురవిక్రమ

నీసరి వారెవ్వరు నీరేజాక్షణ

గాసిల్లుచుంటిరా ఘనశ్యామా


జయరామ శ్రీరామ జానకీరామ

భయవిదారక రామ పావననామ

రయమున నన్నేల రావేమి రామ

దయచూప వేలరా దశరథరామ