6, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

రార హరి శ్రీరామచంద్రా రార మము రక్షించరారా

రార హరి శ్రీరామచంద్రా రార మము రక్షించరారా

రామచంద్రా రామచంద్రా రార పరమానందకంద
రామచంద్రా రాఘవేంద్రా రార కరుణారససాంద్ర
రామచంద్రా శ్యామలాంగా రార తరణివంశమండన
రామచంద్రా కోమలాంగా రార కుమతివర్గఖండన
రామచంద్రా భక్తపోషా రార విబుధలోకతోష
రామచంద్రా విశ్వపాలా రార మహితగుణవిశాల
రామచంద్రా పూర్ణకామా రార భర్గవినుతనామ
రామచంద్రా ఖరవిరామా రార భవవిరామనామ
రామచంద్రా జగన్నాథా రార సీతాహృదయనాథ
రామచంద్రా జ్ఞానగమ్యా రార సర్వయజ్ఞఫలద
రామచంద్రా సత్యసంథా రార సర్వేశ్వర ముకుంద
రామచంద్రా దేవదేవా రార దివ్యమునీంద్రప్రస్తుత