4, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

సీతారాముల కొలువని దొక జీవిత మందురా

సీతారాముల కొలువని దొక జీవిత మందురా
మీతాతలు ముత్తాతలు మీవంశకర్తల వలె

నిలువరించి రావణుని కొలిచె నొక పక్షియును
తెలియబరచి సీతజాడ కొలిచె నింకొక పక్షి
పులుగులైన సీతారాముల నిట్లు కొలిచెనే
ఇలమీద మనిషివై కొలువని దొక బ్రతుకా
 
కొలిచినవే కోతులును కోరి సీతారాములను
కొలిచె కొండమ్రుచ్చులును గొప్పగా వారిని
కొలిచినదొక యుడుతయు కోదండరాముని
కొలువకున్న మనిషివై ఘోరమా బ్రతుకనగ

తినితిరుగుటె జీవితమని యనుకొంటే పందులును
తినితిరుగును మరి నీవో మనుజుడ వైనావే
మనుజుడవై పుట్టి హరిని మసలక సేవించక
ఘనత యేమి నిమ్నజీవి కన్న నీబ్రతుకునకు
 
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.