16, నవంబర్ 2022, బుధవారం

చిట్టివింటి నెక్కుపెట్టి శ్రీరాముడు

చిట్టివింటి నెక్కుపెట్టి శ్రీరాముడు ఇదె

   కొట్టెద రక్కసులనను బాలరాముడు


నవ్వుచు నొక బాణమేసి శ్రీరాముడు ఇది

   నారాయణాస్త్ర మనును బాలరాముడు


బాణమొకటి మంత్రించి శ్రీరాముడు ఇది

   బ్రహ్మాస్త్రము పొమ్మనును బాలరాముడు


పలువంకల పుడక దీసి శ్రీరాముడు ఈ

    బాణము నాగాస్త్రమను బాలరాముడు


విరివిగ బాణములు వేసి.శ్రీరాముడు అరి

    వీరులందరు చచ్చిరను బాలరాముడు


తన్ను మెచ్చు తమ్ములతో శ్రీరాముడు నా

    కన్ప వీరు డెవ్వడనును బాలరాముడు


విల్లుడించి చిరునగవుల శ్రీరాముడు 

    విజయము నాదేననును బాలరాముడు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.