21, నవంబర్ 2022, సోమవారం

శతకోటి వందనాలు

శతకోటి వందనాలు జానకీమాతకు

శతకోటి వందనాలు జానకీవిభునకు


వందనాలు జగదేకవంద్యకు మాజననికి

వందనాలు జగదేకవంద్యుడు మావిభునకు

వందనాలు భక్తలోకపాలకులకు వందనాలు

వందనాలు క్షిప్రవరప్రసాదులకు వందనాలు


హరిసేవాపరాయణు లందరకు వందనాలు

హరిస్మరణానందులకు వందనాలు వందనాలు

హరిభక్తిప్రచారకు లందరకు వందనాలు

హరిపూజలు చేయువార లందరకు వందనాలు


వందనాలు హరినిపొగడు బ్లహ్మాదిదేవతలకు

వందనాలు హనుమదాది భాగవతోత్తములకు

వందనాలు రఘురాముని భక్తులకు వందనాలు

వందనాలు హరతత్త్వము భావించు విబుధులకు


1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.