28, జనవరి 2023, శనివారం

శ్రీరాముని శుభనామము

శ్రీరాముని శుభనామము స్మరించుమా నిరంతరము

మారుజన్మ మికలేదని మనసులోన నమ్ముకొనుము


నిరంతరము పరులసేవ నిజదారాసుతసేవల

నరజన్మము లెన్ని గడపినావో యది లెక్కలేదు

స్మరించుచు ధనములకై చాలసాధనములు నీవు

తరించెడు మార్గమునే స్మరియించక తిరిగినావు


బహుదైవముల స్మరించి బ్రతికితవి బహుభవములు

బహుమంత్రములు జపించి వదలినవియు బహుళములు

ఇహపరముల నుభయమ్ముల నిచ్చు రామనామమునే

బహుశ్రధ్ధగ చేయకున్న ఫలితమేమి నీకు గలదు