18, జనవరి 2023, బుధవారం

గొప్పగొప్ప వాళ్ళు వచ్చి గోవిందుని

గొప్పగొప్ప వాళ్ళు వచ్చి గోవిందుని చాల
గొప్పజేసేరు రామగోవిందుని

ఒడలంతా కళ్ళుజేసుక నొకడు చూచుచున్నా డదె
కడు శ్రధ్ధ మూడు కన్నుల గాంచుచు నున్నా డొకడు
అడిగో నయనాష్టకమున నరయుచు నున్నా డొకడు
వెడద పండ్రెండుకండ్ల వీక్షించు నున్నా డొకడు

అన్నన్ని కన్నులు వెట్టక నందరు మన శ్రీరామునే
తిన్నగాను రెప్పలార్పక తిలకించు చున్నా రిపుడు
ఎన్నగాను వీనికన్నను నెవ్వ డందగాడు సృష్టిని
అన్నన్నా యెంతగ జూచిన నంత బ్రహ్మానంద మనుచు

కన్నుల హరియందాల గ్రోలి కడు మెచ్చి వీరందరును
మిన్నుముట్టగా కీర్తించుచు నున్నారిదే శ్రీరాముని
ఎన్నిమార్లు చూచిన తృప్తియున్నదా యీ గోవిందుని
ఎన్నిభంగుల పొగడిన తృప్తియున్నదా ఎవ్వరికైన


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.