17, జనవరి 2023, మంగళవారం

రామనామము చాలు నంటే

రామనామము చాలు నంటే రామభక్తుడు శ్రీ

రాముడే నా దేవు డంటే రామభక్తుడు


వ్యాధులై పురాకృతంబులు పాపములు బాధించువేళల

బాధలను తొలగించి తనను బాగుగా రక్షించవలె నన


ఇతరులు నిష్కారణముగా నెంతో నింద చేయువేళల

చతురత చూపించి పరువు చక్కగా నిలబెట్టవలె నన


చోరరాజరుణాదిబాధలు ధీరతను చెడగొట్టువేళల

దారిచూపి భయముబాపి మహోపకారము చేయవలె నన


మోయలేని బరువు తలపై మోపబడిన వేళలందున

హాయిగా విజయమును గూర్చి యండగా తన కుండవలె నన


ఎఱుకగావని వేదవిద్యలు యెడదలో చింతించువేళల

ఎఱుకనిచ్చి స్వస్వరూపము నింపుగా చూపించవలె నన


దారితెన్నని లేని ఈ సంసారజలధిని డయ్యువేళల

భూరికృపతో తనను మోక్షపురమునకు గొనిపోవవలె ననకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.