18, జనవరి 2023, బుధవారం

ఎంత మధురం రామనామం

ఎంత మధురం రామనామం ఎంత సరళం రామనామం
ఎంత సులభం రామనామం ఎంత సుఖదం రామనామం

పలికే జిహ్వకు బహురుచికరమై పాటై సాగే రామనామం
పలికే కన్నుల నానందాశ్రువు లొలికించే నీ రామనామం

పలికే తనవున రోమహర్హణము కలింగించే నీ రామనామం
పలికే మనసున మధురభావములు వాహినులయ్యే రామనామం

పలికే బ్రతుకన శుభపరంపరలు ప్రతిదిన మాయే రామనామం
పలికే వారికి భక్తిని ముక్తిని కలిగించే శ్రీరామనామం