17, జనవరి 2023, మంగళవారం

వినవే వినవే రామనామములు

వినవే వినవే రామనామములు వీనుల విందుగను మనసా


దశరథసుతుడై ప్రభవించుటచే దశరథరాముడు రాముడు

సీతమ్మకు మగడైనందులకు సీతారాముడు రాముడు

కోదండముతో దైత్యాంతకుడై కోదండరాముడు రాముడు

రఘువంశమునకు కీర్తిని పెంచిన రాఘవరాముడు రాముడు

పట్టముగట్టుక ప్రజలను బ్రోచిన పట్టాభిరాముడు రాముడు

సాకేతపుర సార్వభౌముడై సాకేతరాముడు రాముడు

రాజై ధర్మప్రభువుగ నిలచిన రాజారాముడు రాముడు

భద్రముగా త్రిజగంబుల నేలుచు రామభద్రుడు రాముడు

సోముని వలెనే చల్లని దొరయై  రామచంద్రుడు రాముడు

జగము లన్నిటికి హితకరు డగుటను జగదభిరాముడు రాముడు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.