25, జనవరి 2023, బుధవారం

స్మరించుమా స్మరించుమా

స్మరించుమా స్మరించుమా సదా రామనామము
తరించుమా తరించుమా తప్పక భవసాగరము

రాతినే నాతిని జేసిన రమ్యనామము
కోతినే బ్రహ్మను జేసిన గొప్పనామము

ప్రీతిగాను శివుడు చేసెడు విష్ణునామము
భూతలవాసులను బ్రోచెడు పుణ్యనామము

వాతాత్మజ సన్నుతమైన పూతనామము
సీతాహృదయంబున వెలుగు చిందునామము

మహిమ నెంతో గొప్పదైన మంత్రరాజము
మహిమాన్వితు లర్చించెడు మంత్రరాజము