14, జనవరి 2023, శనివారం

ఎంతో దొడ్డమనసున్న యీరామచంద్రుని

ఎంతో దొడ్డమనసున్న యీరామచంద్రుని
చెంతనే యుండరాదో సేవించుకొనుచు

అడుగుటే యాలస్యమా యడిగిన విచ్చేను వాడు
అడుగకనే యెన్నో యిచ్చు హరి వాడే
కడు నిష్ఠ సేవించిన కడతేరు కోర్కులన్నీ
పడి వాడి చెంతనుండ వలె గాదా

నీకంత సిగ్గేమిటికే నీరేజాక్షు కొలువులో
పాకారి యంతటి వాడును భటుడేనే
లోకులేల నవ్వేరే లోకేశుడైన రాముని
ప్రాకటముగ వారు కొలుతురని వినవే 
 
మనసా నీదేవుడెంత మంచివాడో వినవే
తననామమే చాలు ననును తరియింపగ 
మనసున్న దేవుని సేవ మనకదే చాలనుకొనక
గొణిగేవు చాలింక నీవు సణగవద్దు