16, జనవరి 2023, సోమవారం

ఎన్ని శాస్త్రములు చదివి యేమి లాభము

ఎన్ని శాస్త్రములు చదివి యేమి లాభము నీ
వెన్ని సంపదలు కూర్చి యేమి లాభము

ఎవరి నెంత పొగడినను యేమి లాభము నీ
న్నెవరెంతగ పొగడినను యేమి లాభము
భువనేశ్వరుడైన రామభూపాలుని బొగడక
నవివేకివిగ బ్రతికినచో నంతా నష్టమే

ఎన్ని పూజలను చేసిన నేమి లాభము నీ
వెన్ని తీర్ధములు చుట్టిన నేమి లాభము
ఎన్నడు శ్రీరామచంద్రు నించుక సేవించక
చన్న బ్రతుకు నందంతయు సర్వనష్టమే

రామచంద్రు నెఱుగకున్న నేమిలాభము శ్రీ
రామచంద్రు పూజించక యేమి లాభము
రామరామ యనకుండగ నామోక్షము లేదని
యేమాత్రము తెలియనిచో నెంతో‌ నష్టమే