14, జనవరి 2023, శనివారం

నిన్నే నమ్మి యుంటి రామా

నిన్నే నమ్మి యుంటి రామా నీదే భార మంటి
చిన్నచితక తప్పు లెన్ని చీకాకుపడ కంటి

నరులును నాతప్పులెన్ని హరియును నాతప్పులెన్ని
కరకుదనమును చూప కరుణించువా రెవరు
ధరమీద నెవడైన నరజన్మ మెత్తినపుడు
మరి వాడు తప్పులు చేయు టరుదేమి కాదంటి

హరి నీకు తెలియని దేమి సురలందును తప్పులుండు
సురలదొరయె మునిపత్నిని చూచి మోహపడను కాద
నరుడ నని నాతప్పుల వరుసపెట్టి చెప్పవద్దు
సురల తప్పు లెన్నకుండ నరుల తప్పు లెన్న కంటి

ఎన్ని తప్పు లున్న గాని యేనాడును నేనితరులను
యెన్న లేదు నీకు సరిగ నెఱుగుదు వది నీవు కూడ
మన్నించి నన్నేలుటకు మరి యాసుగుణమే చాలు
సున్న చేసి దొసగు లన్ని సొగసుగ నన్నేల వయ్య