13, జనవరి 2023, శుక్రవారం

దాసానుదాసులమో రామా

దాసానుదాసులమో రామా దయచూపుము మాపై
మోసాలమారి కలిని వేగ మొత్తి రక్షించవయ్య

కలి యండ జూచుకొని కష్టాత్ము లైనట్టి
తులువలు మామీద దొరలై కూర్చున్నారు
బలవంతులగు వారు పాపవాక్యంబులను
కులుకుచు నిత్యమును పలుకుచున్నారయ్య

భూవలయమున దుష్టబుధ్ధులే ఘనులైరి
నీవు దుష్టుడవనెడు నిర్భాగ్యు లున్నారు
రావణుని కీర్తించు రాకాసు లున్నారు
దేవ దేవా నీవె దిగివచ్చి చూడవలె

కుజనులు నినుగూర్చి కూయ నసత్యములు
ప్రజలేమొ విమతముల పాలగుచు నున్నారు
ఋజువులు నీవెవచ్చి ఋజువుగ కనవయ్య
నిజసత్యధర్మముల నిండించు మిక ధరను