20, జనవరి 2023, శుక్రవారం

హరినామమే రమ్యము

హరినామమే రమ్యము శ్రీ
హరిపాదమే గమ్యము

హరి స్మరణమె జిహ్వకు రుచికరము
హరి చరితమె శ్రవణాలంకారము
హరి రూపమె నేత్రానందంబును
హరి భావన మాకతిప్రియము ఆ

హరికార్యములే యతిప్రియంబులు
హరిసేవకులే యాత్మబంధువులు
హరికొఱకే మాయారాటంబును
హరివిరోధులే యన్యులును అ

హరినామములవి యనంతమైనను
పరమేశ్వరునకు బహుప్రియమైనది
సురుచిరసుందర శోభననామము
నరపతి రాముని నామమట ఆ