16, జనవరి 2023, సోమవారం

ఏవిధమున తరింతురో

ఏవిధమున తరింతురో మీరే గ్రహింపుడు తప్పక

భ్రమలుగొల్పెడు రత్నభూషణరాశి గలిగి తరింతురా
రమణకెక్కిన రామనామ రత్న మున్న తరింతురా

ఊరిలో పదిమంది బంధువు లున్నచో తరియింతురా
చేరి రాముడు బంధు వైతే శీఘ్రమే తరియింతురా

చేతిలో ముద్రాధికారము చేరితే తరియింతురా
ప్రీతిగా శ్రీరామసేవను వేడితే తరియింతురా

నిరతమును నానా వ్రతంబులు నెఱపితే తరియింతురా
మరువక శ్రీరామనామము మరిగితే తరియింతురా

యెక్కడెక్కడి గురుచరిత్రల నెఱిగితే తరియింతురా
చక్కగ శ్రీరామచరితము చదివితే తరియింతురా

మంత్రతంత్రము లన్ని యెఱిగిన మానుగ తరియింతురా
మంత్రరాజము రామనామము మానక తరియింతురా