23, జనవరి 2023, సోమవారం

ఎటుల నిన్ను వేడుకొందురా

ఎటుల నిన్ను వేడుకొందురా రామయ్య నే

     నెటుల నిన్ను చేరుకొందురా


నారాయణ నీమహిమలు నమ్మనట్టి మొండివాడ

సారసాక్ష నీదు దివ్యచరిత మెఱుగనట్టి వాడ


త్యాగములకు యోగములకు నామడదూర ముండువాడ

భోగంబుల మీద చాల బుధ్ధినిలిపి చెడిన వాడ


లోగిలిలో నినునిలిపి సాగిలపడి మ్రొక్కనివాడ

భాగవతుల సేవనైన బాగుగను చేయనివాడ


వ్రతములు జపములు తపముల వంక కెపుడు బోనివాడ

సతతము నీనామస్మరణ చక్కగను చేయనివాడ


భ్రష్టుడనై యీనాటికి భక్తి కలిగినట్టి వాడ

యిష్టునిగా నెంచి యాదరింప మందు నింతకన్న