30, జనవరి 2023, సోమవారం

నిన్ను మెచ్చే కన్నులున్నవి

నిన్ను మెచ్చే కన్నులున్నవి నిన్ను పొగడే నాలుకున్నది
నిన్ను కోరే చిత్తమున్నది నిన్ను విడువని బుధ్ధి యున్నది

ఇంకా యేమేముండా లయ్యా యేమయ్యా ఓ రామయ్యా
శంకా వంకా అంటూ తండ్రీ యింకా నీకే ముంటుం దయ్యా

తెల్లారిందే చాలంటూ నీ దివ్యకీర్తనలె పాడెదనయ్యా
కల్లాకపటం లేకుండా నే నెల్లవేళలను పొగడెద నయ్యా

ఊళ్ళోవాళ్ళను మెప్పించాలని ఒక్కనాటికిని పలుకను గదరా
మళ్ళీమళ్ళీ పుట్టించక నీ మరుగున నుండే భాగ్యమీయరా