25, జనవరి 2023, బుధవారం

రామా నీనామమేరా సులభము

 

రామా నీనామమేరా సులభము
రామా నీనామమేరా సుఖదము

సతతనియమసహితులకును
పతితులకును భ్రష్టులకును
చతురులకును జడులకును
అతిశయముగ నందరకును

బహుసరళము పలుకుటకు
బహువిధముల భక్తులకు
బహుఫలముల నహరహమును
బహుళముగను ప్రసాదించు

చపలత్వవిసర్జజకమును
అపమృత్యుభయాపహమును
అపవర్గప్రదాయకమును
జపనీయము సర్వులకును