2, జనవరి 2023, సోమవారం

శ్రీరామచంద్రం భజామ్యహం

శ్రీరామచంద్రం భజామ్యహం సంసారనివారం భజామ్యహం

శ్రీరఘురామం సంగరభీమం సీతారామం భజామ్యహం
తారకనామం మునిజనకామం దనుజవిరామం భజామ్యహం
పరమోదారం శ్రితమందారం పాపవిదారం భజామ్యహం
జగదాధారం ధర్మోధ్ధారం నిగమవిహారం భజామ్యహం
త్రిభువనవినుతం హరిగణవినుతం ఋషిగణవినుతం భజామ్యహం
పవనజవినుతం యోగీంద్రనుతం పశుపతివినుతం భజామ్యహం
సద్బుధ్ధిప్రదం సత్కీర్తిప్రదం సంతోషప్రదం భజామ్యహం
అఖిలార్ధప్రదం అతిసౌఖ్యప్రదం అపవర్గప్రదం భజామ్యహం