30, జనవరి 2023, సోమవారం

చేసినట్టి సంసారమునే చేసి చేసి చేసి రోసి

చేసినట్టి సంసారమునే చేసి చేసి చేసి రోసి
రోసి రోసి తుదకు హరికి దాసుడ నైతి

పేరాశల పల్లకి నెక్కి వేల వేల మార్లూరేగి
సారెకు సారెకు నేలకు జారి పడుచునే

మెచ్చనట్టి పరివారమునే మేపి మేపి మేపి వారి
పిచ్చిపిచ్చి కోర్కులిచ్చి  పిచ్చి నగుచునే

ధనపిశాచి కరుణను కోరి పనవి పనవి పనవి దాని
వెనుకవెనుక తిరిగి చెడుచు వెఱ్ఱి నగుచునే

శరణు జొచ్చి శ్రీహరి నిప్పుడు మరల మరల మరల వేడి
మరల మరల పుట్టని యటుల వరము పొందితి


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.