20, జనవరి 2023, శుక్రవారం

వెన్నవంటి హృదయమున్న వెన్నుడా

వెన్నవంటి హృదయమున్న వెన్నుడా నీవు
మన్నింతు వని నమ్మి మనవి జేసెద

సురలకష్టములను నీకు సురపతిప్రముఖులు వచ్చి
మొఱలిడకయ తెలియకుండ బోలు గాక
సురలమాట మన్నించుచు ధరను జొచ్చి రాముడవై
పరమపురుష కష్టములను పడితి వయ్య

నరుల కష్టములను నీవు నారదుండు వచ్చి చెప్పు
వరకు తెలియకుందు వనుచు భావింపను
నరుడవై ధరపై తిరిగి నరులకష్టములను తెలిసి
మరల నిదేమి మావిన్నపములు వినవు

రామచంద్ర నీవు పూని రక్షించక యుందువేని
భూమి నింక నెవరు మమ్ము బ్రోవగలరు
స్వామీ రావలయునింక జాగుచేయవలదనుచును
మేము విన్నవించుచుంటి మేమందువు

 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.