25, జనవరి 2023, బుధవారం

సీతారామా సీతారామా చిన్మయరూపా

సీతారామా సీతారామా చిన్మయరూపా సీతారామా

శ్రీరఘునందన సీతారామా శ్ర్రితజనపోషక సీతారామా
నారాయణ హరి సీతారామా నారదసన్నుత సీతారామా

వారిజనయనా సీతారామా వాసవవందిత సీతారామా
కారణకారణ సీతారామా కంజదళాక్షా సీతారామా

యజ్ఞస్వరూపా సీతారామా యజ్ఞవివర్ధన సీతారామా
యజ్ఞరక్షకా సీతారామా యజ్ఞఫలప్రద సీతారామా

నీరదశ్యామా సీతారామా నిర్మలచరితా సీతారామా
మారజనక హరి సీతారామా మంగళదాయక సీతారామా

దశరథనందన సీతారామా దైత్యవినాశక సీతారామా
దశముఖమర్ధన సీతారామా దర్మస్వరూపా సీతారామా

పరమానందా సీతారామా వైకుంఠధామా సీతారామా
పరమపురుష హరి సీతారామా పతితపావనా సీతారామా

 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.