15, జనవరి 2023, ఆదివారం

కలియుగమండీ కల్లదేవుళ్ళును కలిగెదరు

కలియుగమండీ కల్లదేవుళ్ళును కలిగెద రిలపై జాగ్రత

కల్లగురువులు మహిమలుచూపుచు కన్నులముందే తిరిగేరు
చల్లగ వారు మీమనసులలో స్థానము సంపాదించేరు

కల్లబొల్లి గురుదేవుల చరితలు ఘనముగ శిష్యులు వ్రాసేరు
కల్లాకపటము తెలియనివారవి గట్టిగ మనసున నమ్మేరు

కొత్తగురువులను దేవుళ్ళనుచును గుడ్డిగ పలువురు నమ్మేరు
కొత్తదేవుళ్ళకు గుడులు కట్టుచును గోవిందుని విడనాడేరు

గోవిందుని స్మరియించెడు వారలు గోవిందపదమును పొందేరు
ఏవారల కీ కొత్తదేవుళ్ళే ఇంపో వారే చెడగలరు

తారకనామము చేసిన భవమును దాటుడు రందరు నిక్కముగ
నేరక ఈ కొత్తదేవుళ్ళ పేర్లను నిత్యము పలికిన చెడగలరు

కలియుగమందున రామనామమును కల్లగురువు లిటు మాన్పేరు
తెలివిడి గలిగిన సుజనులు శ్రీరామదేవుని మానక గొలిచేరు

 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.