17, జనవరి 2023, మంగళవారం

ఎవరెవరో దేవుడంటే యేమౌతుందండీ

ఎవరెవరో దేవుడంటే యేమౌతుందండీ
భువిని కొలుపు వ్యర్ధమగును దివిని తావు వట్టిదగును

జాతిరత్నమను భ్రమతో చచ్చు గాజుపూసను
ప్రీతితో కొన్న ధనము బూడిద పాలైనట్లే

భూతప్రేతములను చాల ప్రీతితోడ పూజించిన
భూతప్రేతముల గతిని పొంది వాడు చెడినట్లే

అల్పుల దేవతల గొలిచి అల్పవరంబులను పొంది
అల్పుడగుచు దివికి దివికి అతడు తిరుగుచున్నట్లే

శ్రీరామచంద్రప్రభుని సేవించుచు మనసారా
తారకనామమును చేయ తరించునే గాని నరుడు