1, జనవరి 2023, ఆదివారం

సరిసాటి యెవరు మా సాకేతరామునకు

సరిసాటి యెవరు మా సాకేతరామునకు
హరి కాని మరి యీత డన్యుడు కాడు

సుర లడిగిరి శ్రీహరీ ధర మీద నరుడవై
చరియించవె రావణుని సంహరించగ
సరియైన సమయ మిది సాటిలేని వీరుడవై
పరమపురుష రాముడవై పరగు మనుచును

హరి వీడు రావణుడో‌ హరిభటుడు పూర్వము
తిరుగులేని మునిశాప తీవ్రత వలన
సురవైరి కులములో జొచ్చి లోకము లెల్ల
హరివైరియై కలచు నన్ని విధముల

హరి గాక రావణుని యణచగల వాడెవ్వడు
నరుడు గాక రావణుని ధరను గూల్చగ
మరి యన్యల వలన గామి నరుడాయె నాహరి
హరిభటు డెఱిగె శాప మంత మంత మగుటను

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.