15, జనవరి 2023, ఆదివారం

శ్రీరామరామ శ్రీరామరామ

శ్రీరామరామ శ్రీరామరామ 
శ్రీరామరామ  శ్రీరామరామ 

శ్రీరామరామ సీతానాయక
శ్రీరామరామ శ్రితపారిజాత
శ్రీరామరామ చింతితఫలద
శ్రీరామరామ క్షిప్రప్రసాదన

శ్రీరామరామ చిన్మయరూప
శ్రీరామరామ శ్రీకంఠార్చిత
శ్రీరామరామ శూరవరేణ్య
శ్రీరామరామ నారాయణ హరి

శ్రీరామరామ చిత్తజజనక
శ్రీరామరామ జీవగణేశ్వర
శ్రీరామరామ కారణకారణ
శ్రీరామరామ తారకనామ